Kontaktujte nás: 725 759 344 | ickk@uappsc.cz

Zámek Nižbor

Informační centrum keltské kultury

Na jaro 2019 nabízíme tři různé vzdělávací programy a navíc speciální týdny s oživenými Výlety do pravěku. 

Pravidelné programy (viz níže) se budou konat v květnu a červnu vždy v pondělky a středy. Přesný harmonogram jednotlivých programů včetně obsazenosti termínů najdete v online rezervační tabulce

Oživené Výlety do pravěku na volitelné téma Keltové/První zemědělci jsou doprovázeny kostýmovanými lektory a konají se pod širým nebem v termínu 17. - 27. 6. 2019. 

Vzhledem k omezené kapacitě zámku je nutné si termín účasti na vzdělávacích programech předem rezervovat. Rezervace je možná telefonicky na čísle 702 037 937 nebo e-mailem na adrese julie.tomsova@uappsc.cz

Jakým způsobem přistupujeme ke vzdělávání a jaké typy akcí pořádáme se dočtete v naší Edukační a komunikační strategii.Novináři na stopě prvorepublikové archeologie

Anotace: Období první republiky bylo plné velkých změn nejen v politice, ale i v české vědě. Archeologie je toho krásným příkladem. Tehdejší badatelé zkoumali minulost míst zásadních pro historii našeho státu a položili také základní kameny péče o české kulturní dědictví. Nové objevy budily vzrušení i u široké veřejnosti, a tak byla archeologie častým tématem dobového tisku. Jak a proč výzkumy rezonovaly v tehdejších médiích? Byla tato média objektivní a lišila se od těch současných? To žáci sami objeví v rolích prvorepublikových novinářů, které v programu v rámci dočasné výstavy Prvorepubliková archeologie zavedeme do světa elegantních badatelů a jejich ambiciózních výzkumů.  
Cílová skupina: Žáci 2. stupně ZŠ a studenti SŠ
Cíle programu: Žáci se seznámí s obdobím první republiky ze zcela nového úhlu pohledu, v kontextu dobového archeologického bádání. Prostřednictvím role žurnalistů prozkoumají počátky péče o národní kulturní dědictví, roli tisku ve veřejném životě minulém i současném a také procvičí své analytické schopnosti, kritické myšlení a kreativitu. Výstupem budou vlastnoručně zhotovené titulní listy “archeospeciálu” dobových novin, které se stanou součástí online výstavy na webu Cesty archeologie.
Časová náročnost: Max. 120 minut
Počet žáků: Max. 30 žáků (1 třída)
Cena: 80Kč/žák
Vzdělávací oblasti dle RVP: Jazyk a jazyková komunikace, Člověk a jeho svět, Člověk a svět práce, Člověk a společnost
Průřezová témata: Osobnostní a sociální výchova, Výchova demokratického občana, Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, Mediální výchova

Příběh pravěku aneb co bylo, když nebyla škola

Anotace: Chození do školy dnes považujeme za naprostou samozřejmost, z hlediska lidské minulosti je však školní vzdělávání stále novinkou. Ovšem učit se děti musely vždy, i v pravěku. Jak tedy trávily svůj čas, když neseděly v lavicích? Co všechno si musely osvojit ještě v dětství? A měnili by dnešní žáčci s pravěkými dětmi? To všechno zjistíme teprve v Příběhu pravěku.  
Cílová skupina: Primárně 1. stupeň ZŠ, může být přizpůsoben i pro 2.stupeň ZŠ
Cíle programu: Žáci se prostřednictvím jednotlivých výjevů z různých období pravěku dozvědí, jak vypadal život na našem území před stovkami a tisíci let. Program se zaměří na zapojení dětí do pravěké společnosti a představí tak žákům alternativy trávení času v dětství. Program žáky názorně seznámí s hmotnou kulturou pravěku a naznačí tak dávné kořeny našich současných předmětů. Přivede také žáky k zamyšlení nad relativitou některých současných hodnot a pomocí pravěkých analogií jim rozšíří obzory vnímání našeho moderního světa.
Časová náročnost: Max. 120 minut
Počet žáků: Max. 30 žáků
Cena: 80Kč/žák
Vzdělávací obor: dějepis, výchova k občanství
Návaznost na RVP: vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět, Člověk a svět práce, Člověk a společnost

Příběh archeologie aneb od střepů k lidem
Anotace: Archeologie není jen vědou o dávno zapomenutých věcech a lidech, je to věda o nás samotných. O tom, jak jsme žili před stovkami a tisíci let, kdy jsme to ještě nedokázali zaznamenat. Archeologie nám pomáhá objevovat tajemnou minulost, která by jinak zůstala skryta hluboko pod zemí. Jak to ale ti archeologové dělají, že dokáží číst historii bez písmen? V čem spočívají jejich pracovní metody? Jaké předměty berou denně do rukou? Odhalte s námi příběh archeologie!
Cílová skupina: Žáci 2. stupně ZŠ
Cíle programu: Žáci se dozvědí, čím se zabývá vědní obor archeologie a budou rozumět jeho roli ve společnosti. Zároveň pochopí základní vědecké metody a budou schopni aplikovat je i v běžném životě. Pomocí kritického badatelského přístupu pochopí, jakým způsobem je možno zkoumat nejstarší lidskou minulost a také její význam pro nás samotné.
Časová náročnost: 120 minut
Počet žáků: max. 30 žáků
Cena: 80Kč/žák
Vzdělávací obor: dějepis, výchova k občanství, přírodopis
Návaznost na RVP: vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět, Člověk a příroda

Výlety do pravěku
V termínu 17.-27. června 2019 pořádáme speciální vzdělávací programy s názvem Výlety do pravěku, a to buď do neolitu nebo za Kelty. Během tohoto venkovního programu se žáci setkají s pravěkými lidmi, popovídají si s nimi o životě v dávných dobách a naučí se od nich užitečné dovednosti nezbytné pro přežití nejen v pravěku.

Budeme se na vás těšit v nové sezóně 2019 v Informačním centru keltské kultury na zámku Nižbor!